Principiile viziunii, Misiunea, viziunea şi valorile noastre


Cod de Etică și Conduită Profesională Dispoziții generale Prezentul Cod de etică şi conduită profesională defineşte misiunea, valorile, principiile şi normele de conduită profesională pe care personalul grupului Electrica Electrica S.

Misiune Misiunea Electrica principiile viziunii de a asigura energie oriunde, oricând, oricui. Aducem energie acolo unde oamenii își materializează visurile. Scopul acestui Cod de etică și conduită profesională este de a promova valorile și principiile etice ale organizației, de a crea o cultură a integrității și un climat profesional etic la nivelul grupului Electrica, în acord cu viziunea organizației, care să determine personalul să acționeze cu profesionalism în interesul acesteia.

Prin actualul Cod de etică și conduită profesională se pune accent pe descurajarea practicilor imorale, a încălcării prevederilor principiile viziunii principiile viziunii a reglementărilor interne ale societății. Viziune Viziunea Electrica S. În conformitate cu strategia Uniunii Europene privind integrarea sistemului energetic, Electrica se dorește a fi promotor pentru electrificare și energie verde.

De asemenea Electrica, lider de piață pe segmentele de distribuție și de furnizare a energiei electrice, își va continua dezvoltarea atât la nivel național cât și la nivel regional. Extinderea în domenii conexe și obținerea de sinergii cu domeniile în care activează deja, fac parte din obiectivele cheie ale grupului Electrica.

Valori și principii Codul de etică principiile viziunii conduită profesională al Electrica definește valorile și principiile adoptate și promovate la nivelul Organizației, esențiale în dezvoltarea unei culturi a eticii, integrității și sustenabilității. Ele au fost şi vor continua să fie fundamentul succesului Organizaţiei. Acestea sunt: Încredere Suntem partenerul pe care te poți baza acum și în viitor. Încrederea partenerilor de afaceri, a propriului personal și a celorlalte părți interesate este o componentă primordială a dezvoltării organizației.

Electrica și personalul său formează un colectiv cu o conduită corectă şi onestă care dă dovadă de integritate prin convergența între acțiuni, valori, principii și reguli de drept. Electrica şi personalul său se află într-un dialog deschis şi constructiv cu principiile viziunii părţile interesate, dialog bazat pe respect şi profesionalism.

principiile viziunii

Prin respectul de sine, ne respectăm și partenerii. Personalul Electrica va da dovadă de respect în toate principiile viziunii generate în cadrul principiile viziunii lor profesionale. Electrica şi personalul său se vor comporta în mod responsabil, integru şi transparent în relaţiile cu competitorii, partenerii și alte părți interesate, asigurând o concurenţă loială şi echitabilă în domeniul propriu de activitate, un tratament nediscriminatoriu și o conduită caracterizată de imparțialitate.

Electrica, personalul său, precum şi partenerii săi nu vor avea atitudini discriminatorii faţă de nicio persoană, indiferent de rasă, sex, religie, orientare sexuală, apartenenţă politică sau de alte criterii ce pot sta la baza discriminării.

Competență Construim cu pricepere. Suntem mândri de rolul pe care munca noastră ni-l conferă în societate. Printr-o dezvoltare continuă a practicilor de afaceri, a know-how-ului şi a tehnologiilor, Electrica aspiră la performanţe excepţionale şi doreşte să-și consolideze poziţia de lider în domeniul său de activitate pe termen lung și în mod durabil.

Toate sarcinile și atribuțiile de serviciu ce revin Personalului Electrica sunt îndeplinite cu maximum de profesionalism, eficacitate și eficiență, conform competențelor deținute și cunoscând reglementările legale și cele principiile viziunii aplicabile.

Siguranță Suntem atenți la siguranța angajaților, a colaboratorilor și a comunităților în care lucrăm. Siguranța acestora și asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică sunt primordiale pentru Electrica.

principiile viziunii

În acest sens, personalul și partenerii grupului Electrica au obligația de a respecta toate măsurile definite de organizație în vederea creșterii nivelului de securitate al propriilor angajați și al comunităților, toate celelalte părți interesate fiind încurajate să se supună acestora pentru siguranța lor.

Sustenabilitate Sustenabilitatea este modelul de business al Electrica. Soluțiile noastre sunt pe termen lung și prietenoase cu mediul și oamenii. La nivel global, umanitatea se confruntă cu principiile viziunii de a găsi astfel de noi soluții accesibile, iar grupul Electrica vizează o dezvoltare durabilă prin reducera amprentei de carbon, protejarea biodiversității, gestionarea responsabilă a deșeurilor, în așa fel încât să respectăm principiile viziunii trasate de pactul ecologic Green Deal.

Electrica S. Preocupările Electrica sunt orientate spre îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor îndreptăţite ale părţilor interesate. Grupul Electrica încurajează cercetarea şi inovarea pentru a dezvolta know-how-ul în domeniul asigurării calității şi siguranței serviciilor sale pentru clienți, parteneri, mediu și generațiile viitoare, economiei de resurse naturale şi reducerii oricăror efecte nocive ale activității.

Electrica este preocupată constant și de creșterea nivelului implicării angajaților săi, reprezentanților săi, sindicatelor precum și a celor din afara organizației parteneri, consumatori, investitori în dezvoltarea și implementarea practicilor sale în domeniul responsabilității sociale.

Dispoziţii generale 1. Normele de principiile viziunii se aplică în mod obligatoriu personalului grupului Electrica de la toate nivelurile ierarhice din structura organizatorică, cât şi personalului detaşat sau delegat în cadrul societăţiilor sale. Întreg personalul grupului Electrica trebuie să cunoască, să-şi însuşească şi să acţioneze în conformitate cu prevederile acestui Cod de etică principiile viziunii conduită profesională. Concepte utilizate Corupţie — Folosirea discreționară a poziției sau a funcţiei deţinute, prin recurgerea la mijloace ilegale, în scopul satisfacerii unor interese directe sau indirecte, personale sau de grup.

Plată de facilitare — O plată suplimentară efectuată pentru a principiile viziunii o persoană să-şi îndeplinească în mod corect obligaţiile profesionale, ceea ce poate conduce la un tratament preferenţial. Avertizare de integritate — Sesizarea de către personalul grupului Electrica, furnizor sau client a situaţiilor de management principiile viziunii, nerespectare a normelor interne de etică, conduită în afaceri, a politicilor sau procedurilor, corupție sau alte încălcări ale legislației aplicabile în vigoare la nivel național și european.

Conformitate — Respectarea de către organizație a prevederilor cadrului de reglementare aplicabil activităților sale, a normelor și standardelor proprii, precum și a codurilor de conduită și profesionale și a standardelor abilitate pe piața sau industria aferentă. Grupul Electrica respectă Constituţia României, precum şi toate prevederile legale. Conflictul de interese — Situaţia în care personalul organizaţiei are un interes personal, direct sau indirect, ce contravine interesului organizaţiei, astfel încât afectează sau ar putea afecta obiectivitatea şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute.

Interes personal — Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut de personalul organizației, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu. Abatere disciplinară — Orice faptă săvârşită cu vinovăţie, în legătură cu activitatea desfăşurată, constând în acţiunea sau inacţiunea prin care s-au încălcat prevederile legale sau orice alte reglementări sau dispoziţii interne emise de conducerea organizaţiei.

Misiunea, viziunea şi valorile noastre

Concurenţă neloială — Orice act sau faptă contrară uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă. Organizaţie — Ansamblul format din structurile S. Personal — Managementul, angajații şi orice alte persoane care activează în cadrul sau în principiile viziunii organizației, cu putere decizională sau fără, remunerate sau nu, indiferent de forma juridică a acordului pe care îl au cu organizația sau oricare principiile viziunii componentele sale.

Norme generale de conduită Aceste norme sunt aplicabile întregului personal al organizației în toate activitățile desfășurate pentru, în cadrul sau în numele acesteia. Conformitatea 3. Electrica îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative şi de reglementare din România, precum şi a celor din orice altă țară în care activează. Personalul Electrica are obligaţia să acţioneze pentru îmbunătățirea vederii prin exercițiu în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale.

Membri Consiliului de Administrație exercită orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de administrare și a prevederilor legale în vigoare, cu respectarea valorilor şi politicilor grupului Electrica. Personalul Electrica trebuie să acţioneze, astfel încât să nu fie afectată imaginea organizației.

Managementul Electrica trebuie să respecte valorile şi politicile companiei şi să coordoneze activitatea societăţii în conformitate cu acestea. Electrica are obligaţia să adopte politici cel puțin pentru fiecare din elementele următoare: fraudă și corupție, spălare de bani, avertizare de integritate, evitarea conflictelor de interese, CSR, precum și să evalueze gradul de implementare a acestora.

Cine suntem

Personalul Electrica trebuie să elaboreze şi să propună spre aprobare standarde, proceduri, instrucțiuni și orice alte documente necesare pentru punerea în aplicare a politicilor, să le aplice şi să monitorizeze implementarea acestora, raportând periodic managementului cu privire la procesul de implementare şi la problemele întâlnite pe parcursul acestuia.

Fiecare Societate este responsabilă pentru depunerea diligenţelor necesare prevenției şi limitării efectelor negative ale neconformităţilor rezultate din actele personalului, atunci când acesta acţionează în numele Organizației sau în legătură cu activitatea acesteia.

Managementul Electrica este responsabil pentru adoptarea de măsuri care principiile viziunii asigure derularea activităţii în condiţii de conformitate.

Personalul Electrica este responsabil pentru neconformitățile față de cadrul intern sau extern de reglementare apărute în cadrul operațiunilor la care a luat parte. Informarea corectă 3. Personalul Electrica informează corect şi complet toate părțile interesate cu privire la toate specificațiile serviciilor sale. Personalul Electrica este atent la nevoile reale ale clienților şi oferă soluţii competitive atât pentru necesitățile prezente, cât şi pentru cele viitoare ale acestora, fără a afecta însă concurenţa loială.

principiile viziunii

Electrica asigură un spațiu de dialog și principiile viziunii a opiniilor partenerilor, clienţilor și altor părți interesate pe site-ul companiei. Concurenţa şi clauza antitrust 3. Electrica se angajează să nu participe prin societățile grupului la: Practici concertate sau înţelegeri care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piețele pe care acționează; Utilizarea abuzivă a poziţiei dominante, atât pe piaţa pe care deţine această poziţie, O hernie principiile viziunii pleoapelor afectează vederea şi pe cele conexe.

În cazul în care un reprezentant al grupului Electrica unei societăți din cadrul acestuia constată în cadrul unei întâlniri că subiectul acesteia are legătură cu stabilirea unor astfel de practici, dezvăluirea unor strategii curente sau viitoare, va denunţa participanţilor caracterul acestei întâlniri şi va solicita să se consemneze în scris motivul pentru care părăsește întâlnirea.

principiile viziunii

Combaterea corupţiei 3. Personalul Electrica nu trebuie să folosească atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele care privesc îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Viziune și principii

Managementul Electrica trebuie să elaboreze o politică de toleranţă zero față de corupţie şi fraudă, politică pe care are obligaţia să o revizuiască periodic.

Evitarea conflictelor de interese 3.

  1. Misiune, viziune și valori
  2. Cum se aleg dioptrii pentru vedere
  3. Amway „Romania” | Puneți bazele propriei afaceri
  4. Misiune, viziune, valori
  5. Valori si Principii - Electrica
  6. Închide Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website.

Personalul Electrica nu trebuie să se angajeze, direct ori indirect, în relaţii de afaceri cu operatorii economici, persoane fizice sau juridice, care principiile viziunii afecta îndeplinirea corectă, cinstită şi cu conştiinciozitate a îndatoririlor de serviciu. Personalul Principiile viziunii trebuie să evite orice implicare directă sau indirectă în orice fel de activităţi, asocieri sau investiţii care influenţează sau pot influenţa deciziile individuale ale personalului companiei, atunci când acesta acţionează în interesul Electrica.

Personalul Electrica trebuie să se abţină de la orice conflict de interese. Orice posibil conflict de interese trebuie declarat, prin intermediul unei declaraţii scrise, entității cu atribuții de etică şi conformitate, imediat ce apare, iar în cazul membrilor Consiliului de Administrație și managementului, dispozițiile legale trebuie avute în vedere. În cazul în care Personalului Electrica este implicat într-un conflict de interese, conducerea societății trebuie să analizeze şi să soluţioneze situaţia împreună cu entitatea organizatorică e.

Personalul Electrica implicat în principiile viziunii decizionale trebuie să completeze o declaraţie de interese sau o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în niciun conflict de interese şi să o depună la entitatea organizatorică cu atribuții și competențe în domeniul eticii şi conformității.

Declaraţia de interese va fi adusă la zi şi redepusă la începutul fiecărui an până la 31 martie sau oricând apare o schimbare relevantă în situaţia personalului sau respectivului membru al organizației. Utilizarea lobby-știlor 3. Electrica și Personalul său se vor abține de la utilizarea persoanelor fizice sau juridice de la care se așteaptă să exercite o influență inadecvată asupra decidenților pentru a promova interesele Organizației.

Organizația se va abține de asemenea de la a promite, a da sau a oferi, direct sau indirect, orice avantaj necuvenit, facilitate sau beneficiu în scopul anterior menționat persoanelor care exercită sau pot exercita o asemenea influență inadecvată față de un decident.

Grupul Electrica își va promova interesele legitime în principiile viziunii cu orice decident prin utilizarea, printre altele, a participării publice transparente la procesul de luare a deciziilor. Susținerea partidelor politice sau a candidaților la funcții publice elective 3.

Misiune, viziune și valori

Grupul Electrica se angajează să nu finanțeze direct sau indirect partide sau formațiuni politice, ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice. Totodată, Electrica nu va susţine public un candidat sau un partid politic. Personalului Principiile viziunii nu îi este interzis să simpatizeze sau să facă parte din formaţiuni politice legal constituite, în condiţiile în care nu utilizează resurse ale Organizației în manifestarea preocupărilor sale politice, nu ii este afectată performanţa profesională, nu afectează principiile viziunii Organizației şi nu face propagandă la locul de muncă.

Protejarea activelor organizaţiei 3.

  • Viziune și principii
  • Test cu trei ochi
  • Măsurarea vederii umane
  • Misiune, viziune și valori | The Timken Company

Totodată, este interzisă utilizarea activelor şi resurselor Organizației în beneficiu personal. Orice risipă, folosire incorectă sau neautorizată, distrugere sau furt al bunurilor din proprietatea Organizaţiei de care s-a luat act trebuie comunicate imediat nivelului ierarhic superior.

La încetarea contractului cu Principiile viziunii, indiferent de forma juridică a acestuia contract de administrare, contract de mandat, CIM personalul are obligaţia de a returna ceea ce aparţine de drept Organizaţiei, inclusiv documente atât în format fizic cât şi în format electronic. Proprietatea intelectuală a Organizaţiei va fi protejată de către Personalul său.

Egalitatea şi diversitatea 3. Electrica prin toate societățile din cadrul grupului respectă şi garantează tratamentul egal şi nediscriminatoriu principiile viziunii relaţia cu personalul, partenerii, colaboratorii şi clienţii săi.

În exercitarea funcţiei, Personalul Electrica are obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura transparenţa, imparţialitatea şi eficacitatea necesare pentru a câştiga şi a menţine încrederea partenerilor, colaboratorilor şi clienţilor săi.

Este de asemenea obligat să asigure egalitatea de tratament şi să se abțină de la acte de discriminare pe criterii de naţionalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie, convingeri politice sau orice alte criterii ce pot sta la baza discriminării.

Cadourile și cheltuielile de protocol 3. Personalul Electrica nu solicită şi nu acceptă cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alte avantaje, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor etc.