Viziune asupra contractului, Restructurarea


Abstract: Structura tezei: Introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 60 de titluri, 83 pagini text de bază.

viziune asupra contractului

Actualitatea și importanța temei abordate. Pentru Republica Moldova, deși perioada dezvoltării dreptului de concesiune este una relativ scurtă, în interiorul ei s-au reușit multe viziune asupra contractului și anume: la nivel doctrinar, țara noastră s-a integrat perfect la spațiul științifico-doctrinar internațional prin lucrările multor specialiști în domeniu, demni de mult respect și considerațiune, la nivel legislativ, existența și aplicarea în interval de mai mult de două decenii a legislații doar în două redacții spune multe despre calitatea lor, în special de calitatea ultimei, de dată recentă, adaptată în mare parte la cadrul legislativ european pe segmentul concesiunilor de servicii și lucrări.

La caz, considerăm că cercetările ce abordează subiectul contractului de concesiune sunt actuale și vor mai fi pentru mult timp înainte, în condițiile în care categoria și calitatea viziune asupra contractului publice sunt în continuă evoluție așa cum, de altfel, sunt toate domeniile vieții.

viziune asupra contractului

Scopul tezei. Scopul central al lucrării de față se axează pe intenția de viziune asupra contractului oferi doctrinei moldave o distinctă viziune asupra conceptului și naturii juridice a contractului de concesiune, descoperirea subtilității și esenței instituției concesiunii, locului ei în rândul instituțiilor ce promovează ideea dezvoltării calității serviciului public prin detașarea lui din stăpânirea efectivă și gestiunea realizată exclusiv de autorităților publice, contribuirea cu noi idei ce vor sta la baza dezvoltării instituției vizate în viitorul apropiat, chestiune imposibil de evitat.

  • Misiune si viziune | Transgaz
  • Cum să ai grijă de ochii tăi
  • Birouri specializate pentru consultanță Pentru a depăși provocările operaționale sau financiare și pentru a îmbunătăți performanța, aveți nevoie să vă stabilizați rapid pozițiile de numerar și de lichidități și să aveți o viziune realistă asupra opțiunilor avute la dispoziție.
  • Login - CAS – Central Authentication Service
  • Restructurarea - KPMG Romania

Metodele de cercetare. La realizare studiului au fost utilizate cele mai variate metode de cercetare științifică, pe larg aplicate și recunoscute după eficiență. Dintre acestea enumerăm: metoda istorică, metoda analizei, metoda sintezei, metoda sistemică, metoda empirică, metoda deducției, precum și metoda comparativă.

viziune asupra contractului

Noutatea științifică. Noua reglementare a domeniului concesiunilor impune la noi dezbateri din partea doctrinei, cizelări, adaptări la noile tendințe și cerințe ale timpului, experimentări și comparații, exprimări de opinii și propuneri variate, mult mai inspirate și potrivite direcției de dezvoltare a statului nostru, atât de insistent și dornic de avansare și aliniere la rangul statelor înalt dezvoltate.

viziune asupra contractului

Structure de la thèse: Introduction, 5 chapitres, conclusions générales e recommandations, bibliographie de 60 titres, 83 de pages de texte de base. L'actualité et l'importance du sujet abordé.

viziune asupra contractului

Pour la République de Moldova, la période de développement du droit de concession soit relativement courte, beaucoup de choses ont été accomplies en son sein, à savoir: au niveau doctrinal, notre pays s'est parfaitement intégré dans l'espace scientifique et doctrinal international grâce aux travaux de nombreux spécialistes du domaine. Dans ce cas, nous considérons que les recherches qui abordent l'objet du contrat de concession sont d'actualité et le seront encore longtemps, étant donné que la catégorie et la qualité des services publics sont en constante évolution comme, d'ailleurs, tous les domaines de la vie.

Le but de la thèse.

care este scopul vieții ?!

L'objectif central de cet travail se concentre sur l'intention de donner à la doctrine moldave une vision distincte du concept et de la nature juridique du contrat de concession, en découvrant la subtilité et l'essence de l'institution concessionnaire, sa place parmi les institutions qui promeuvent l'idée de développer la qualité du service public en la détachant. Méthodes de recherche.

This item appears in the following Collection(s)

L'étude a utilisé les méthodes de recherche scientifique les plus variées, largement appliquées et reconnues pour son efficacité. Parmi celles-ci, nous énumérons: la méthode historique, la méthode d'analyse, la méthode de synthèse, la méthode systémique, la méthode empirique, la méthode de déduction, ainsi que la méthode comparative.

viziune asupra contractului

Nouveauté scientifique. La nouvelle réglementation du domaine des concessions nécessite de nouveaux débats de la doctrine, des ciseaux, des adaptations aux nouvelles tendances et exigences viziune asupra contractului l'époque, des expérimentations et des comparaisons, des expressions d'opinions et des viziune asupra contractului diverses, beaucoup plus inspirées ce înseamnă plus unul pentru vedere appropriées à la direction de développement de notre état, si insistante et désireux d'avancer et de s'aligner sur les rangs des États hautement développés.

  • Viziunea BNM | Banca Națională a Moldovei
  • Testul meu de vedere
  • Autentificare - sibienii.
  • Viziune asupra contractului, Viziune plus 2 tratament
  • Misiune, viziune, obiective